آموزش بافتنی گوسفند

بافت عروسک گوسفند توسط بانو مرمی جوادی در سایت مابانو

بافتنی گوسفند

بافتنی گوسفند
اندازه تقریبی با قلاب شماره ۳٫۵ و نخ متوسط حدودا ۲۰ سانت میباشد

آموزش بافتنی گوسفند

بافتنی گوسفند
بدن گوسفند: ابتدا ۳ زنجیره شل زده حلقه کنید بعد داخل هر کدام دو پایه بزنید تا ۶ تا شود،

آموزش بافت بره ای

بافتنی گوسفند
در رج بعد داخل هر پایه ۲ پایه بزنید تا ۱۲ پایه بشود، در رج بعد یکی در میان داخل خانه ها دو پایه بزنید تا ۱۸ پایه بشود،

بافت کوله گوسفند

بافتنی گوسفند
در رج بعد خانه اول ۱ پایه خانه دوم ۱ پایه خانه سوم ۲ پایه بزنید تا اخر رج می شود ۲۴ پایه،

بافتنی گوسفند
در رج بعد خانه اول ۱ پایه و خانه دوم ۱ پایه و خانه سوم ۱ پایه و خانه چهارم ۲ پایه بزنید تا اخر رج میشود ۳۰ تا ،

بافتنی گوسفند
رج بعد چهار خانه اول پایه خونه پنجم ۲ پایه تا اخر رج می شود ۳۶ پایه، حالا رج بعد ۵وخانه اول یک پایه خانه ششم دو پایه تا اخر رج که بشود ۴۲ تا،

بافتنی گوسفند
بعد اینک۴۲ تا را ۶ رج تکرار کنید، حالا ۴۲ را کم میکنیم بشود ۳۶ تا یعنی۵ پایه میبافیم یکی نه دوباره پایه میبافیم یکی نه تا اخر رج بعد ۶ رج ساده بافی میکنیم ، حالا ۳۶ پایه باید بشود ۳۰ پایه به اینصورت ۱_۵_۵_۵_۵_۵_۴ ((علامت _یعنی نبافید و اعداد تعداد پایه هاست)

بافتنی گوسفند
یعنی ۴ پایه ببافید یه پایه نباف ۵ پایه بباف یکی نه تا اخر رج، رج بعد ساده بافی کنید، حالا ۳۰ پایه باید بشود ۲۴ به اینصور ۳ یعنی ۳ خونه بباف یکی نه ۴ پایه بباف یکی نه تا اخر، یه رج ساده بافی کنید، حالا ۲۴ بشود ۱۸ یعنی ۱_۳_۳_۳_۳_۳_۲ یعنی ۲ خانه بباف یکی نه ۳ خانه بباف یکی نه تا اخر رج، یه رج ساده بافی کنید، حالا ۱۸ بشود ۱۲ یعنی ۱_۲_۲_۲_۲_۲_۱ یعنی طبق فرمول یکی بباف یکی نباف ۲ خونه بباف یکی نباف تا آخر رج، رج بعد ۱۲ بشود ۶ یعنی یکی در میان خانه ها رو میبافیم ، حالا ۶ بشود ۳ یعنی دوباره یکی در میان خانه ها رو میبافید و اخر سر کور میکنیم

سر گوسفند: ابتدا ۳ زنجیره شل زده حلقه کنید بعد داخل هر کدام دو پایه بزنید تا ۶ تا شود، در رج بعد داخل هر پایه ۲ پایه بزنید تا ۱۲ پایه بشود، در رج بعد یکی در میان داخل خانه ها دو پایه بزنید تا ۱۸ پایه بشود، در رج بعد خانه اول ۱ پایه خانه دوم ۱ پایه خانه سوم ۲ پایه بزنید تا اخر رج می شود ۲۴ پایه، در رج بعد خانه اول ۱ پایه و خانه دوم ۱ پایه و خانه سوم ۱ پایه و خانه چهارم ۲ پایه بزنید تا اخر رج میشود ۳۰ تا ، رج بعد چهار خانه اول پایه خونه پنجم ۲ پایه تا اخر رج می شود ۳۶ پایه، این ۳۶ پایه را ۴ رج تکرار کنید، حالا ۳۶ پایه باید بشود ۳۰ پایه به

اینصورت ۱_۵_۵_۵_۵_۵_۴ ((علامت _یعنی نبافید و اعداد تعداد پایه هاست) یعنی ۴ پایه ببافید یه پایه نباف ۵ پایه بباف یکی نباف تا آخر رج، حالا ۳ رج ساده بافی کنید ، حالا ۳۰ پایه باید بشود ۲۴ تا به این ترتیب

۱_۴_۴_۴_۴_۴_۳ یعنی ۳ خونه بباف یکی نباف ۴ خونه بباف یکی نباف تا آخر رج ، رج بعد ۲۴ پایه بشود ۱۸ تا به اینصورت ۱_۲_۲_۲_۲_۲_۱ یعنی ۱ پایه بباف یکی نباف ۲ پایه بباف یکی نه تا اخر رج حالا یک رج ساده بافی کنید و رنگ نخ را عوض کنید و ۴ رج ساده ببافید بعد ۱۸ پایه را کم کنید بشود ۱۲ تا یعنی ۱_۲_۲_۲_۲_۲_۱ یعنی طبق فرمول یکی بباف یکی نباف ۲ خونه بباف یکی نباف تا آخر رج، رج بعد ۱۲ بشود ۶ یعنی یکی در میان خانه ها رو میبافیم ، حالا ۶ بشود ۳ یعنی دوباره یکی در میان خانه ها رو میبافید و اخر سر کور کنید

پا گوسفند باید همرنگ نخ باشد که برا صورت زدید ، طبق فرمول گفته شده تا ۲۴ برسونید و ۵ رج تکرار کنید بعد کم کرده و به ۱۸ برسانید ، رج بعد دوباره کم کرده و به ۱۲ برسانید و ۵ رج ساده بافی کنید ولی دهانه را کور نکنید الیاف گذاری کنید بعد به بدن وصل کنید

گوش گوسفند : برا گوش با رنگ همرنگ بدن بافتید ابتدا یک حلقه ۳ تایی بعد داخل هر کدام ۲ پایه می شود ۶ تا حالا یک رج ساده بافی کنید، بعد رج بعد داخل هر کدام دو پایه می شود ۱۲ تا ، رج بعد خانه اول یک پایه خانه دوم ۲ پایه تا اخر رج می شود ۱۸ تا حالا یه رج ساده بافی کرده بعد مانند گوش خرگوش در آموزش های گذشته ۸ خانه بافته یکی نه ۸ خانه بافته یکی نه می شود ۱۶ تا، رج بعد ۷ تا ببافید یکی نه ۷ تا ببافید یکی نه می شود ۱۴ تا تا اخر که پایه ها بشود ۶ ادامه بدهید
قلب تزیینی:ابتدا ۳ زنجیره زده حلقه کنید بعد داخل هر کدام دو پایه بزنید می شود ۶ تا ، یک رج ساده بافی کنید ، رج بعد داخل هر پایه دو تا بزنید می شود ۱۲ تا ، رج بعد خانه اول ۱ پایه خانه دوم ۲ پایه تا اخر رج میشود ۱۸ تا ، حالا دو رج ساده بافی کنید ، حالا خانه ها را نصف کنید می شود دو تا ۹ تا یی با سوزن وسط کار را مشخص میکنیم ،

حال یکی از ۹ تا یی ها رو بصورت دور تا دور ۱ رج می بافیم بعد دو تا یکی میکنیم می شود ۵ تا رج بعد دوباره دو تا یکی می کنیم و در رج بعد نخ را می کشیم و خانه ها باقیمانده دوتا یکی کرده و نخ را کشیده تا جمع شود ، داخلش را الیاف میزاریم برا ۹ تا بعد هم همین کار را میکنیم
برای نخ دور گردن با نخ خیلی کلفت زنجیر ه میزنیم.

بافتنی – کیف بافتنی گوسفند کوله پشتی بافتنی گوسفندبافتنی و قلاب … بافتنی – کوله پشتی بافتنی گوسفند بافتنیبافتنی – بافت کوله پشتی گوسفند بافت عروسک گوسفند – charch.rozblog.com بافت عروسک گوسفند – boyeharam.ir اموزش بافت گوسفند با قلاب مدل بافتنی – سرزده – کوله بافتنی گوسفند آموزش بافت دستگیره فانتزی به شکل گاو ( قلاب … بافتنی کشورمان

آموزش بافت عروسک گوسفند

بافتنی گوسفندبافتنی گوسفند

code = 915

شما ممکن است این را هم بپسندید